Faydalı Model Tescil Süreci ve İşleyişi

Faydalı Model Tescil Süreci ve İşleyişi

“Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.” Hükmünü ihtiva etmektedir. Faydalı Model, nitelik itibariyle patentle aynıdır. Patent belgesi almanın göreceli olarak uzun sürmesi, araştırma ve inceleme maliyetlerinin yüksekliği ve acil koruma isteği faydalı model kavramının kanunda yer almasını gerektirmiştir.

Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olan buluşlar faydalı model belgesi verilerek korunur. Patent belgesi açısından gerekli olan tekniğin bilinen durumunu aşma ( inventive step) kriteri faydalı modeller tarafından uygulanmaz.

Aşağıdaki hususlarda faydalı model belgesi verilmez.

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 • Usuller (örneğin yeni bir teknik kullanılarak çimento üretme yöntemi)
 • Usullerin uygulanması neticesinde elde edilen ürünler
 • Kimyasal madde ve ilaçlar
 • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri”

 

Faydalı Model Başvurusu sırasında verilmesi gereken belgeler ve suret sayısı;

 1. Başvuru dilekçesi, bir nüsha
 2. Tarifname, üç nüsha
 3. Özet, üç nüsha
 4. İstemler, üç nüsha
 5. Resimler (gerekli görülüyorsa), üç nüsha
 6. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge(banka dekontu aslı).
 

Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçe’ye çevrilmesi ve Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve ücret tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitüye ön görülen süre içerisinde verilmemesi ve ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. Bu işlemler için EK.05’deki ücret tablosunda belirtilen ücret ödenir. Patent başvurusu tarihi, a, b, c, d ve f şıklarında belirtilen unsurların Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Rüçhanlı başvurularda, yukarıdakilere ek olarak rüçhan belgesi, bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisi ve EK.05’deki ücret tablosunda belirtilen rüçhanlı başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslının verilmesi gerekmektedir.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) aracılığıyla yapılan patent başvurularından ulusal safhaya giren başvurular için anılan Anlaşmanın 22 inci ve 39 uncu maddelerinde başvuru yapılması için tanınan 20 ve 30 aylık süreye ek olarak 3 aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için ücret tarifesinde belirtilen başvuru ücreti %50 fazlasıyla ödenir.

Faydalı Model Koruma Süresi;

Faydalı Model Belgesi 10 yıl süre ile koruma sağlar.

Faydalı Model Tescilinden Sonraki Yükümlülükler;

Faydalı Model sahibi buluşunun patent kazandığı bilgisini Resmi Patent Bülten’inden aldıktan sonra 3 yıl içinde buluşunu kullanmak ve bunu Türk Patent Enstitüsü’ne ispatlamak zorundadır.

Patent korumasının devamı için her yıl ücret tarifesinde belirtilen yıllık ücretleri, Türk Patent Enstitüsü’nün bildirimine gerek olmaksızın, vade tarihinde veya vadeyi takip eden altı aylık ek süre içerisinde peşin olarak ödemek gereklidir.